SOMMERSALG! KLIKK HER!
Fuel bestillingsskjema

Velg fuel
LeveringsadresseFARE


Meget brannfarlig væske og damp tilhørende Kategori 2B
H225 Meget brannfarlig væske og damp. H241 Brann- eller eksplosjonsfarlig ved oppvarming.
Akutt giftighet tilhørende Kategori 3
H301 Giftig ved svelging. H311 Giftig ved hudkontakt. H331 Giftig ved innånding.
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern. P233 Hold beholderen tett lukket. P301+P312 VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag. P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann og såpe. P304+P314 VED INNÅNDING: Søk legehjelp ved ubehag. P370+P378 Ved brann: Bruk CO2-apparat som slokkemiddel. P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. P501 Innhold/beholder leveres til godkjent mottaksstasjon for farlig avfall.

Innholder: Metanol 50-75%, Nitrometan 5-16% - Giftinformasjonen +47 22 59 13 00
Importør: Elefun AS, PB1034,4884 Grimstad, +47 37 04 50 60 - kontakt@elefun.no0  kasse(r) Frakt Utkjøring Sum inkl. frakt
x + x + x = x

Legg i handlekurv

 

Betingelser

  • Ved levering til bedriftsadresse må dette være en reell bedriftsadresse med åpent varemottak mellom 08:00 - 16:00.
  • Sendingen kan ikke leveres til postboksadresser.
  • Kjøper må være minimum 18år.
  • Fuel kan for øyeblikket kun bestilles til Norske adresser (Ikke Svalbard og Feltpost)